Formidlingsbetingelser 2021
Aftalen er indgået mellem ferieboligens ejer som udlejer (i det følgende kaldet udlejer) og Feriepartners lokale bureau som formidler (i det følgende kaldet FP). FP varetager formidlingsarbejdet mellem udlejer og lejer af den beskrevne feriebolig og udlejer accepterer, at FP til de aftalte afregningspriser tillægger formidlingsavance og gebyrer for leje samt andre serviceydelser. Følgende betingelser er i øvrigt gældende for formidlingsaftalen:

§ 1. Ferieboligen
Udlejer har det fulde ansvar for, at ferieboligen til enhver tid svarer til de i formidlingsaftalen anførte oplysninger. Udlejer er ansvarlig for, hvis ikke andet er aftalt, at ferieboligen forud for hvert lejemål fremtræder rengjort, klargjort og i brugbar samt sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, også i forbindelse med lejemål der bestilles med kort varsel. Udlejer vil blive draget til ansvar for evt. økonomiske konsekvenser, herunder i tilfælde af personskader, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis ferieboligen er disponibel i vinterperioden (1.10-31.03) skal alle ferieboligens opholdsrum være opvarmet til min. 15 grader ligesom evt. pool skal være opvarmet til min. 24 grader.

§ 2. Afregning af leje og forbrugsudgifter
Afregning finder sted den første bankdag i hver måned. Der afregnes på basis af den senest aftalte basis-afregningspris pr. uge for alle lejemål, der påbegyndes i afregningsmåneden, og hvor 1. lejerate er indbetalt. Det forudsættes dog, at lejemålet er indgået i rimelig tid før betalingsdatoen, i modsat fald foretages betalingen den efterfølgende måned. Hvis der i forbindelse med lejemål, der ikke har ankomst/afrejse på den aftalte skiftedag og/eller miniferie, opstår ledige dage i udlejningen på mindre end 7 dage, kan FP formidle supplerende udlejning til dagspriser svarende til 1/7-del ugepris pr. dag.

For at optimere indtjeningen for udlejer, har FP indført dynamiske priser, som giver FP mulighed for at regulere udsalgsprisen og den dermed forbundne afregningspris med udlejer med op til 20% i nedadgående retning og 50% i opadgående retning ift. basis- afregningsprisen pr. uge. Reguleringen sker baseret på de aktuelle efterspørgselsforhold i markedet og med det motiv, at maksimere udlejers udlejning. Udlejer har mulighed for evt. at fravælge dynamiske priser.

Afregning af forbrugsudgifter (el, varme og evt. vand) følger de med FP årligt aftalte satser for Kwh. og m3 vand.

§ 3. FPs eneret til formidling af lejemål
Så længe en formidlingsaftale består mellem udlejer og FP, har FP eneret til på udlejers vegne at formidle lejemål på ferieboligen. Udlejer indestår for, at FP kan formidle og gennemføre lejemål, jf. de aftalte dispositionsperioder. Hvis ferieboligen udlejes til andre end familie, og uden FPs forudgående accept, kan FP kræve erstatning for tabt avance.

§ 4. Afbestillingsgaranti
Ved evt. afbestilling fra lejer udbetaler FP den fulde leje til udlejer, hvis lejemålet afbestilles mindre end 60 dg. før indflytning, og der er indgået en bindende aftale med lejer (dvs. 1. lejerate er indbetalt). FP forbeholder sig ret til at genudleje ferieboligen i enhver afbestilt periode, som udlejer får betaling for. Uanset genudlejning modtager udlejer i sådanne tilfælde kun afregning for det afbestilte lejemål. FP disponerer over ferieboligen i afbestillings-perioden.

§ 5. Force majeure
FP hæfter ikke for lejeforhold, og yder ikke afbestillingsgaranti i tilfælde af force majeure og/eller særlige omstændigheder, herunder men ikke begrænset til strejker, epidemier, pandemier krig, natur- og forurenings-katastrofer, oversvømmelse el. andre usædvanlige vejrforhold, grænselukning eller anden restriktion der umuliggør gennemførelse af lejemålet uanset om det kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er FP berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken FP eller lejer kan gøres ansvarlig. FP er berettiget til, kun at afregne udlejer for lejemål der kan gennemføres og efter gennemførelsen af disse lejemål.
 
§ 6. FP’s markedsføring
FP forpligter sig til at gennemføre en så effektiv formidlingsindsats som mulig på samtlige FP tilgængelige markeder. FP påtager sig de fulde markedsføringsudgifter i forbindelse hermed.

§ 7. Afhjælpning
Skulle der under et lejemål opstå fejl eller mangler ved ferieboligen, er udlejer forpligtet til at sørge for øjeblikkelig afhjælpning. I forbindelse med evt. afhjælpning, hvor lejer søger afhjælpning gennem FP, kontakter FP udlejer. Kan FP ikke opnå kontakt med udlejer, eller hvis der er tale om mindre væsentlige fejl el. mangler, iværksætter FP på udlejers vegne og for udlejers regning og risiko rimelige afhjælpningsforanstaltninger. Evt. udgifter i sådanne forbindelser modregnes så vidt muligt over udlejers afregning.

§ 8. Ferieboligens tilstand
Ferieboligen skal være fuldt møbleret til det antal personer, som må bebo boligen. Den skal være tilstrækkeligt udstyret med køkkenredskaber samt service og bestik. Sengepladser, dyner, puder til min. det anførte personantal samt inventar i øvrigt skal forefindes i en god og velfungerende stand og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette gælder også udstyr, som er placeret på ferieboligens udendørsarealer (pool, gyngestativ, mv.).

Udlejer forpligter sig til mindst to årlige hovedrengøringer (forår og efterår). Udlejer er endvidere forpligtet til løbende at holde ferieboligens standard, herunder udenomsarealerne, således at den svarer til gældende formidlingsaftale, samt evt. senere aftalte ændringer til denne.

§ 9. Ferieboligens benyttelse
Udlejer har naturligvis ret til at benytte ferieboligen, dog altid med respekt af allerede indgåede lejemål og reservationer og efter aftale med FP. Udlejer er bekendt med bestemmelserne angående ferieboligens brugsperiode og forbud mod erhvervsmæssige anvendelse i bl.a. sommerhusloven og planloven.

§ 10. Mangler ved ferieboligen
Hvis ferieboligen udviser væsentlige mangler fra det i formidlingsaftalen anførte, eller udlejer undlader at opfylde sine forpligtelser til at stille ferieboligen til disposition for lejer, kan FP øjeblikkeligt hæve aftalen og kræve erstatning for mistet avance, samt evt. omplacerings-omkostninger.

FP hæfter ikke for lejeforhold, hvis der ikke er adgang til ferieboligen som følge af for eksempel oversvømmelse, sne eller lignende, selv om der er tale om forhold, som ikke kan karakteriseres som force majeure, jævnfør § 5.

Hvis ferieboligen eller dennes udstyr er blevet beskadiget og/eller forringet i forhold til almindelig god standard samt i forhold til formidlingsaftalen i øvrigt, påhviler det udlejer at drage omsorg for istandsættelse før det enkelte lejemåls begyndelse.

§ 11. Salg af ferieboligen
Udlejer kan naturligvis sælge sin feriebolig inden for aftaleperioden. Dog skal køber skriftligt overfor FP erklære sig indforstået med at respektere gældende formidlingsaftale. Denne forpligtelse bør således fremgå af købsaftalen.

Hvis ferieboligen sælges, skal ny udlejer respektere de lejemål og reservationer, der måtte være på salgstidspunktet, men kan stilles frit for yderligere udlejning, mod betaling af erstatning på kr. 10.000. Såfremt ny udlejer heller ikke ønsker at respektere allerede indgåede lejemål og reservationer er der tale om misligholdelse af formidlingsaftalen, og erstatning beregnes jfr. § 14.

Fordeling af lejeindtægter mellem køber og sælger er FP uvedkommende og skal foretages mellem disse, evt. via refusionsopgørelsen.

§ 12. Samtykke til registrering og markedsføring
Udlejer giver samtykke til, at Feriepartner Danmark-koncernen må anvende udlejers oplysninger til at kontakte udlejer med nyheder, informationer, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail, sms, telefon eller brev. Feriepartner Danmark-koncernen videregiver ikke udlejers oplysninger til tredjemand, og samtykket kan ALTID tilbagekaldes via e-mail til info@feriepartner.dk.

Feriepartner Danmark-koncernen består af Feriepartner Danmark A/S, EDC-gruppen a/s, EDC-partner a/s, EDC-holding a/s samt de feriehusudlejningsfirmaer og ejendoms-mæglerfirmaer, som udgør en del af Feriepartner Danmark-kæden og/eller EDC-kæden. Det er kun selskaberne i Feriepartner Danmark-koncernen, som må dele udlejers oplysninger med hinanden, ligesom det kun er selskaberne i Feriepartner Danmark-koncernen, som må kontakte udlejer. Vores nyheder, informationer, tilbud og markedsføring vil især være henvendt til personer, der påtænker at udleje, leje, sælge eller købe en feriebolig. Kommer der frem over andre relevante produktgrupper eller nye måder at kommunikere på, kan Feriepartner Danmark-koncernen benytte dette samtykke til at orientere udlejer og spørge udlejer, om udlejer ønsker at opdatere sit samtykke eller sine data. Feriepartner Danmark-koncernen videregiver ikke udlejers kontaktoplysninger til personer eller selskaber uden for Feriepartner Danmark-koncernen, medmindre udlejer har givet en forudgående specifik tilladelse hertil. Yderligere information om, hvordan Feriepartner Danmark behandler udlejers personoplysninger kan ses nedenfor i §15. Yderligere information om Feriepartner Danmark-kæden kan læses på www.feriepartner.dk/om-os/ og yderligere information om EDC-kæden kan læses på www.edc.dk/om-edc.

§ 13. Forsikring
FP har tegnet forsikring i Gjensidige Forsikring, der dækker i den periode, hvor den forsikrede bygning og indbo er udlejet gennem
Feriepartner i henhold til indgået lejekontrakt, og hvor lejer har disponeringsretten over boligen. Det skal altid undersøges, om fritidshusforsikringen dækker skaden. Forsikringen hos Gjensidige Forsikring er et
supplement til fritidshusforsikringen, og den dækker de direkte skader på den forsikrede bygning og de forsikrede genstande, herunder
indbo, ved pludselige og uforudsete hændelser, som ikke er dækket af fritidshusforsikringen. Forsikringen dækker som udgangspunkt med aldersafskrivning, eller hvis dette ikke er muligt ud fra genanskaffelsesprisen. Læs nærmere om dækninger, undtagelser og erstatningsregler i de gældende forsikringsbetingelser for Tryghed+.

§ 14. Opsigelse og misligholdelse
Formidlingsaftalen er fortløbende indtil den opsiges skriftligt af en af parterne. Aftalen kan aldrig opsiges for en igangværende udlejningssæson (kalenderår). Aftalen kan opsiges med virkning for den efterfølgende udlejningssæson, og skal ske skriftligt enten ved anbefalet brev eller på bekræftet e-mail, således at den er FP i hænde senest 1 juni (året før). FP er forpligtet til at varsle kontraktforlængelsen 2-4 uger før opsigelsesfristen.

Såfremt formidlingsaftalen misligholdes, eksempelvis, såfremt opsigelse til den efterfølgende udlejningssæson ikke er modtaget rettidigt, eller hvis udlejer alligevel ikke stiller ferieboligen til FPs disposition, har FP ret til at kræve sit tab dækket, herunder erstatning for mistet avance for allerede indgåede lejemål og herudover erstatning for mistet avance baseret på forventet udlejning, samt omkostninger i forbindelse med evt. omplaceringer af allerede indgåede lejemål.

Ved salg af ferieboligen se § 11.

§ 15. Persondatabehandling
For at indgå og efterfølgende opfylde formidlingsaftalen, behandler FP personoplysninger om udlejer, herunder udlejers identifikations- og kontaktoplysninger (dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), udlejers kontooplysninger samt oplysninger om ferieboligen fortroligt.

Oplysningerne om ferieboligen anvendes til at formidle udlejningen, herunder via feriepartner.dk og vores samarbejdspartnere. Disse oplysninger offentliggøres og deles således med vores samarbejdspartnere som led i formidlingsprocessen. Oplysningerne om udlejer anvendes til at overholde FPs forpligtelser over for udlejer, såsom indbetaling af lejeindtægter fra udlejning af ferieboligen.

Lejerne kan se udlejers navn på lejekontrakten, og hvis det er relevant for formidlingsprocessen videregives oplysninger om udlejer og ferieboligen også til øvrige samarbejdspartnere (såsom en fotograf, der skal tage billeder af ferieboligen), FP kan desuden videregive udlejers oplysninger til selskaber koncernforbundet med FP, i den udstrækning dette er nødvendigt for, at FP kan varetage relationen og samarbejdet med udlejer, ligesom FP kan indhente og/eller videregive oplysninger om udlejer og ferieboligen til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen (fx indberetning af lejeindtægt til SKAT).

FP behandler personoplysningerne på et af følgende grundlag: (1) udlejer har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål, (2) indgåelse eller opfyldelse af udlejers kontrakt med FP, (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler FP.

FPs privatlivspolitik beskriver nærmere hvordan FP behandler udlejers person-oplysninger, udlejers rettigheder samt udlejers klagemuligheder i forbindelse med FPs behandling af udlejers personoplysninger.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: www.feriepartner.dk/om-os/forretningsbetingelser/persondatapolitik/

Udlejning af ferieboligen udføres konkret af det lokale Feriepartnerbureau (den dataansvarlige). Bureauets kontaktoplysninger fremgår af formidlingsaftalen.

§ 16. A-Z
Det lokale FP-bureaus A-Z er en integreret del af formidlingsaftalen.

§ 17. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Frederiksberg Byret.

Frederiksberg, 15. januar 2021

Luk