Hundeforsikring

Afbestilling af lejemålet, hvis din hund bliver syg og sygeforsikring for din hund under lejemålet.

§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER

1 Forsikrede personer
De personer, der fremgår af udlejers bekræftelse/lejeaftale samt de personer der har planlagt at deltage i lejemålet, er omfattet af denne forsikring. Disse personer benævnes herefter sikrede. 

Herudover omfatter forsikringen sikredes medbragte hund(e).

2 Forsikringsperiode
Forsikringen træder i kraft fra det tids-punkt betaling af præmien sker og ophører ved lejemålets start.

§ 3 Feriekompensation og § 4 Sygesikring for hund dækker fra udlejningsperiodens start og frem til lejemålets ophør.

3 Tillægsdækning
Forsikringen er et tillæg til Feriepartners Tryghedsforsikring og kan alene købes sammen med denne.

4 Betaling af præmie
Det er en forudsætning for dækning under denne forsikring, at sikrede har indbetalt præmien.

§ 2 AFBESTILLINGFORSIKRING

1 Skadetilfælde omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker i tilfælde af, at lejemålet ikke kan gennemføres på grund af sikredes hund rammes af alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

2 Erstatning
Ved afbestilling dækker forsikringen den del af lejemålets pris, der ikke kan kræves refunderet fra Feriepartner.

3 Forhold i skadetilfælde
Sikrede er forpligtet til hurtigst muligt efter at være blevet bekendt med den begivenhed, der nødvendiggør afbestilling, at afbestille lejemålet over for Feriepartner. Sikrede skal indsende forsikringsbevis og lejebevis til Feriepartner samt skal kunne dokumentere afbestillingsårsag ved attest fra dyrlæge.

§ 3 FERIEKOMPENSATION

Forsikringen omfatter

1 Feriekompensation
I tilfælde af afbrydelse af et lejemål som følge af skadetilfælde omfattet af Afbestillingsforsikringen (§ 2) dækker forsikringen:

 • Refundering af sikredes lejepris for de dage, lejemålet ikke benyttes. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 beregnes erstatningen fra dagen efter.
 • Udgifter til ikke benyttet transport.

§ 4 SYGESIKRING FOR HUND

Forsikringen omfatter

1 Erstatning 
Bliver sikredes hund under lejemålet akut syg, dækker forsikringen behandling hos dyrlæge op til DKK 3.500. Ved hospitalsindlæggelse dækker forsikringen dog op til DKK 7.000 inkl. eventuel forudgående behandling hos dyrlæge.

2 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med

 • Sygdom, der var til stede eller under udredning ved påbegyndelse af lejemålet.
 • Vaccinationer eller anden form for forebyggende behandling.
 • Alternativ behandling.
 • Transport til behandlingsstedet.
 • Genoptræning, massage, fysioterapi mv.
 • Kastration/sterilisation, medmindre dette er nødvendiggjort af sygdom/tilskadekomst opstået under lejemålet.
 • Medfødte sygdomme eller sygdomme, der er genetisk bestemt.
 • Sygdom/tilskadekomst dækket under en hundeansvarsforsikring.
 • Forsætlige eller uforsætlige parringer samt følgerne heraf.
 • Hunde, der ikke er ID-mærket samt har det blå EU pas til selskabsdyr.

3 Forhold i skadetilfælde 
Sygdom eller tilskadekomst Hvis hunden bliver syg eller kommer til skade, skal du sende den originale og kvitterede dyrlægeregning til Gouda. Booking nummeret hos Feriepartner skal fremgå af regningen. Dyrlægen skal tydeligt notere

 • hundens identitet (registreringsnummer/chipnummer, race, navn, køn, alder),
 • behandlingsdato samt
 • behandlingens/undersøgelsens specificerede diagnose og indhold.

Dokumentation

Får vi brug for oplysninger og dokumentation til vurdering og behandling af den anmeldte skade/sygdom fx fra dyrlægen, skal sikrede fremskaffe og indsende dette til Gouda for egen reg-ning.

BEMÆRK: Hvis et uheld omfattet af §§ 2 og 3 indtræder, skal anmeldelse omgående ske til det lokale Feriepartner bureau. Efter notering af skadeanmeldelsen, videresender Feriepartner anmeldelsen til Gouda Rejseforsikring, København, der varetager skadebehandlingen og udbetaler eventuel erstatning.

Gouda Rejseforsikring 
Gouda Rejseforsikring 
A.C. Meyers Vænge 9 
2450 København SV
Tlf.: (+45) 88 20 88 20
Fax: (+45) 88 20 88 21
CVR-nr. 33 25 92 47
E-mail: gouda@gouda.dk
www.gouda.dk

En del af Gjensidige-gruppen.

Forsikringsgiver
Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr. 995 568 217. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

Klageadgang 
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
33 15 89 00
hverdage mellem 10.00 og 13.00.

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: 33 43 55 00.

Værneting
Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

Luk