Afbestillings- og feriehuslejerforsikring

Når du lejer et sommerhus hos Feriepartner, er du altid sikret med Tryghed Inklusiv. Dette inkluderer Afbestillings- og feriehuslejerforsikring, der udbydes i samarbejde med Gouda Rejseforsikring.

Hvem er forsikret?

Forsikringen omfatter personer nævnt i Feriepartners lejebevis samt eventuelle rejseledsagere - herefter kaldet sikrede.

Hvornår begynder, og hvornår slutter forsikrin­gen?

Forsikringen begynder fra betaling af deposi­tum/lejebeløb til Feriepartner og indtil udlejningspe­riodens påbegyn­delse. Dækningerne 2 Afbrydelse, 3 Indbo-ansvar og 4 Lægevagt gælder dog frem til lejemålets ophør.

1. AFBESTILLINGSFORSIKRING UDEN SELVRI­SIKO

1.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, når den planlagte gennemførelse af opholdet ikke er mulig, som følge af, at sikrede eller en risikoperson i forsikringsperioden rammes af en af nedenstående hændelser: 

 • Dødsfald  
 • Alvorlig, akut sygdom
 • Alvorlig tilskadekomst
 • Akut forværring af bestående sygdom
 • Vaccinationsintolerance
 • Graviditet opstået i forsikringsperioden
 • Skilsmisse
 • Betydelig skader på ejendom som følge af brand, naturbegivenheder eller hærværk
 • Uventet opsigelse fra fuldtidsarbejde
 • Påbegyndelse af nyt arbejde, såfremt personen ved bestilling af opholdet var uden arbejde og ar­bejdsformidlin­gen har godkendt rejsen

Risikopersoner er:

 • Sikredes nære pårørende
 • Person, der i sin varetægt har ikke-medrejsende mindreårige eller plejetrængende pårørende

1.2 Hvad dækker forsikringen?

a)    Hvis opholdet ikke tiltrædes, dækker forsikringen de udgifter sikrede i henhold til lejeaftalen skal betale til Feriepartner.

b)    Ved forsinket fremmøde til opholdet, som følge af årsager nævnt under punkt 1.1 (Hvilke skadetilfælde dæk­ker forsikringen?) dækker forsikringen de ubenyt­tede feriedage med rejsens pris pr. dag. Først ved an­komst efter kl. 12.00 betragtes feriedagen som ubenyttet.

c)    Ved forsinket fremmøde på grund af en forsinkelse med offentlige transportmidler i mere end 2 timer, dæk­ker forsikringen de dokumenterede ekstraudgif­ter til påbegyndelse af rejsen – maksimalt op til udgif­terne ved afbestilling af hele rejsen.

1.3 Forhold i skadetilfælde

Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at sik­rede

a)      straks efter forsikringsbegivenhedens indtræden afbestiller opholdet og indsender lejekontrakten fra Feriepartner,

b)    fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring med diagnose (betales af sikrede), samt at sik­rede på anmod­ning giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sik­rede søge læge på opholdsstedet inden afrej­sen. Ved dødsfald ved­lægges dødsattest,

c)    indsender opsigelsesbrev ved opsigelse fra fuldtidsar­bejde,

d)    indsender en bekræftelse fra arbejdsformidlingen om accept af det bookede ophold såvel som den nye ansæt­telseskontrakt som bevis for det nye ar­bejdsforhold,

1.4 Undtagelse

Forsikringen dækker ikke forudbetalte udgifter til hotel- og transport i forbindelse med forsinket fremmøde.

2. AFBRYDELSE

I tilfælde af afbrydelse af et ferieophold, som følge af årsager nævnt under punkt 1.1, dækker forsikringen de ube­nyttede feriedage med rejsens pris pr. dag. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 udbetales erstatning fra dagen efter. For­sikringen dækker endvidere ikke-benyttet trans­port.

3. INDBO-ANSVAR

3.1 Omfang af forsikring

Du kan trygt leje et feriehus gennem Feriepartner. Vi sørger for, at sommerhuset er godt forsikret under din lejeperiode, hvis du skulle være uheldig at forvolde skade på indbo eller bygning.

3.2 Selvrisiko

Der betales DKK 1.000 i selvrisiko pr. lejemål.

3.3. Når skaden er sket

I ethvert tilfælde af skade skal du straks lade Feriepartner vide herom, da du står til ansvar for skaden i henhold til Feriepartners lejebetingelser.

Selve skadesanmeldelsen tager Feriepartner sig af.

4. LÆGEVAGT

Under lejemålet har sikrede adgang til Goudas 24 timers lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Sikrede kan, ved kontakt til Gouda Alarmcentral, få råd og vejled­ning om lægebehandling og medicin.

5. GENERELLE BESTEMMELSER

5.1 Klager

Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige:

Gouda Rejseforsikring 
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Mail: klage@gouda.dk

Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
33 15 89 00 hverdage mellem 10.00 og 13.00

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring. Du har endvidere mulighed for at klage online. Du kan læse mere om dine muligheder på www.ankeforsikring.dk. 

5.2 Værneting

Søgsmål mod Gouda kan anlægges ved sikredes eget hjemting eller ved Byretten eller Østre Landsret i Køben­havn, Danmark.

5.3 Definitioner

 • Akut sygdom/tilskadekomst. Ved akut dækningsbe­rettiget sygdom/tilskadekomst forstås en nyopstået syg­dom/tilskadekomst, en begrundet mis­tanke om en nyopstået sygdom, eller en uventet forvær­ring i en bestående eller kronisk sygdom. 
 • Indbo. Flytbare genstande, der normalt hører til feriehuset såsom musikanlæg, tv, video/DVD afspil­lere, malerier, ikke nagelfaste lamper, fastnet telefoner, haveredskaber, køkkenudstyr og løse tæpper. 
 • Rude- og kummedækning. Skade på bygningens rudeglas, glaskeramisk kogeplader, toiletkummer, cister­ner, håndvaske, spabadekar, boblebadekar og al­mindeligt badekar.  
 • Nære pårørende. Ved nære pårørende forstås forældre, svigerforældre, børn, plejebørn, børnebørn, søskende, svigerinder, svogre og bedsteforældre.
 • Rejseledsager. En person, der har planlagt at del­tage i lejemålet sammen med sikrede. 
 • Rejsens pris pr. dag. Lejebeløbet divideret med opholdets varighed (rejsedag og hjemkomstdag betrag­tes som én dag). 

Gouda Alarm
Tlf.: (+45) 33 15 60 60              

Fax: (+45) 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

Gouda Rejseforsikring
Gouda Rejseforsikring 
A. C. Meyersvænge 9 
2450 Kbh SV
Tlf.: (+45) 88 20 88 20 
Fax: (+45) 88 20 88 21 
E-mail: feriehus@gouda.dk 
www.gouda.dk 
En del af Gjensidige-gruppen

Forsikringsgiver:
Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr. 995 568 217

Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Gouda Rejseforsikring administreres af Nor­disk Forsikrings Service og er blevet det siden 1994. Nordisk Forsikrings Service A/S er et 100 % ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, Norge.

BEMÆRK: Når et uheld indtræder skal anmeldelse omgående ske til Feriepartner. Efter notering af skadeanmeldelsen, videre­sender Feriepartner anmeldelsen til Gouda, der foretager skadebehandlingen og udbetaler eventuel erstatning.

Forsikringsafgift berigtiges i henhold til lov om afgift på skadesforsikringer.

Luk