Formidlingsbetingelser

Udskriv
Formidlingsbetingelser


Aftalen er indgået mellem ferieboligens ejer som udlejer (i det følgende kaldet ejer) og Feriepartner's lokale bureau som formidler (i det følgende kaldet FP). FP varetager formidlingsarbejdet mellem ejer og lejer af den beskrevne feriebolig og ejer accepterer, at FP til de aftalte afregningspriser tillægger formidlingsavance og gebyrer for leje samt andre serviceydelser. Følgende betingelser er i øvrigt gældende for formidlingsaftalen:


§ 1. Ferieboligen

Ejer har det fulde ansvar for, at ferieboligen til enhver tid svarer til de i formidlingsaftalen anførte oplysninger. Ejer er ansvarlig for, hvis ikke andet er aftalt, at ferieboligen forud for hvert lejemål fremtræder rengjort, klargjort og i brugbar stand, også i forbindelse med lejemål der bestilles med kort varsel. Ejer vil blive draget til ansvar for evt. økonomiske konsekvenser såfremt dette ikke er tilfældet. Såfremt ferieboligen er disponibel i vinterperioden (1.10-31.03) bør alle boligens opholdsrum være opvarmet til min. 15 grader ligesom evt. pool bør være opvarmet til min. 24 grader.


§ 2. Afregning af leje og - forbrugsudgifter

Afregning finder sted den første bankdag i hver måned. Der afregnes på basis af den senest aftalte afregningspris for alle lejemål, der påbegyndes i afregningsmåneden og hvor 1. lejerate er indbetalt. Det forudsættes dog, at lejemålet er indgået i rimelig tid før betalingsdatoen, i modsat fald foretages betalingen den efterfølgende måned. Såfremt der i forbindelse med lejemål, der ikke har ankomst/afrejse på den aftalte skiftedag og/eller miniferie, opstår ledige dage i udlejningen på mindre end 7 dage, kan FP formidle supplerende udlejning til dagspriser svarende til 1/7-del ugepris pr. dag.


§ 3. FP's eneret til formidling af lejemål

Så længe en formidlingsaftale består mellem ejer og FP, har FP eneret til på ejers vegne at formidle lejemål på ferieboligen. Ejer indestår for, at FP kan formidle og gennemføre lejemål jf. de aftalte dispositionsperioder.

Såfremt ferieboligen udlejes til andre end familie og uden FP's forudgående accept, kan FP kræve erstatning for tabt avance.


§ 4. Afbestillingsgaranti

Ved evt. afbestilling fra lejer udbetaler FP den fulde leje til ejer såfremt lejer afbestiller mindre end 60 dg. før indflytning og der er indgået en bindende aftale med lejer (dvs. 1. lejerate er indbetalt). FP forbeholder sig ret til at genudleje ferieboligen. Uanset genudlejning afviger ejers afregning ikke fra den aftalte afregningspris. Nævnte garanti gælder dog ikke ved force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forurenings-katastrofer el. lign.)


§ 5. FP's markedsføring

FP forpligter sig til at gennemføre en så effektiv formidlingsindsats som mulig på samtlige FP tilgængelige markeder. FP påtager sig de fulde markedsføringsudgifter i forbindelse hermed.


§ 6. Afhjælpning

Skulle der under et lejemål opstå fejl eller mangler ved ferieboligen, er ejer forpligtet til at sørge for øjeblikkelig afhjælpning. I forbindelse med evt. afhjælpning, hvor lejer søger afhjælpning gennem FP, kontakter FP ejer. Kan FP ikke opnå kontakt med ejer, eller såfremt der er tale om mindre væsentlige fejl el. mangler, iværksætter FP på ejers vegne og for ejers regning rimelige afhjælpnings-foranstaltninger. Evt. udgifter i sådanne forbindelser modregnes over ejers afregning.


§ 7. Ferieboligens tilstand
Ferieboligen skal være fuldt møbleret til det antal personer, som må bebo boligen. Den skal være tilstrækkeligt udstyret med køkkenredskaber samt service og bestik. Sengepladser, dyner, puder til min. det anførte personantal samt inventar i øvrigt skal forefindes i en god og velfungerende stand.

Ejer forpligter sig til mindst to årlige hoved-rengøringer (forår og efterår). Ejer er endvidere forpligtet til at holde ferieboligens standard, herunder udenomsarealerne, således at den ikke afviger fra beskrivelsen i katalog og/eller på internettet.


§ 8. Ferieboligens benyttelse
Ejer har naturligvis ret til at benytte ferieboligen, dog altid med respekt af allerede indgåede lejemål og reservationer og efter aftale med FP. Ejer er bekendt med bestemmelserne angående sommerhusets brugsperiode og erhvervsmæssige anvendelse i bl.a. sommerhusloven og planloven.


§ 9. Mangler ved ferieboligen

Såfremt ferieboligen udviser væsentlige mangler fra det i formidlingsaftalen anførte, eller ejer undlader at opfylde sine forpligtelser til at stille ferieboligen til disposition for lejer, kan FP øjeblikkeligt hæve aftalen og kræve erstatning for mistet avance, samt evt. omplaceringsomkostninger. FP har samme ret til at hæve aftalen i tilfælde af force majeure (se § 4).

Såfremt ferieboligen eller dennes udstyr er blevet beskadiget og/eller forringet i forhold til almindelig god standard samt i forhold til formidlingsaftalen i øvrigt, påhviler det ejer at drage omsorg for istandsættelse før det enkelte lejemåls begyndelse.


§ 10. Salg af ferieboligen

Ejer kan naturligvis sælge sit feriehus indenfor aftaleperioden. Dog skal køber skriftligt overfor FP erklære sig indforstået med at respektere gældende formidlingsaftale. Denne forpligtelse bør således fremgå af købsaftale og skøde.

Såfremt boligen sælges, skal ny ejer respektere de lejemål og reservationer der måtte være på salgstidspunktet, men kan stilles frit for yderligere udlejning, mod betaling af FP's allerede afholdte udgifter.

Fordeling af lejeindtægter mellem køber og sælger skal foretages mellem disse, evt. via refusionsopgørelsen.


§ 11. Forsikring

Ejer er forpligtet til at have en lovpligtig forsikring af ferieboligen.

Såfremt en af FP formidlet lejer ødelægger indbo i ferieboligen, yder FP erstatning på op til kr. 75.000 pr. lejemål, idet ejer dog har en selvrisiko på kr. 500.- pr. anmeldelse. Erstatning ydes dog ikke, såfremt den kan opnås fra lejer eller såfremt skaderne dækkes af ejers egen forsikringsaftale.

Forsikringen af ødelagt indbo er tegnet hos Gouda Rejseforsikring A/S. Eventuelle spørgsmål til forsikringen kan rettes til FP.


§ 12. Opsigelse
Formidlingsaftalen er fortløbende indtil den opsiges skriftligt af en af parterne. Aftalen kan aldrig opsiges for en igangværende udlejningssæson (kalenderår). Aftalen kan opsiges med virkning for den efterfølgende udlejningssæson og skal ske skriftligt ved anbefalet brev, således at den er FP i hænde senest d. 1. maj (året før). FP er forpligtet til at varsle kontraktforlængelsen 2-4 uger før opsigelsesfristen.

Såfremt opsigelse til den efterfølgende udlejningssæson ikke er modtaget rettidigt og såfremt ejer alligevel ikke stiller ferieboligen til FP's disposition, forbeholder FP sig retten til at kræve erstatning for tabte markedsføringsomkostninger, mistet avance baseret på forventet udlejning samt omkostninger i forbindelse med evt. omplaceringer af allerede indgåede lejemål.

Ved salg af ferieboligen se § 10.


§ 13. A-Z

Vedlagte A-Z er en integreret del af formidlingsaftalen.


§ 14. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Frederiksberg Byret.