Lejebetingelser

Udskriv
Lejebetingelser
Alm. lejebetingelser

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Danmark (herefter FP) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

Aftaler mellem lejer og FP, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.


§ 2. Deltagere / anvendelse
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset.


§ 3. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos FP. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for ejeren af ferieboligen – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette FP herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra FP’s side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.


§ 4. Betalingsbetingelser
Ved lejeaftalens indgåelse fremsender FP bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 25% af lejen til betaling, samt evt. afbestillingsforsikring og gebyrer. Det resterende lejebeløb skal - på grund af FP’s betalingsforpligtelser overfor ejer - være FP i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FP uden varsel annullere lejeaftalen.

Ved lejeaftaler der indgås via hjemmesiden fremsendes lejebeviset, til den e-mailadresse lejer opgiver i booking-forløbet. Lejere, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til det lokale FP bureau, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post.

Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med betalingskort.

Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato. Dankort/Visa Dankort er gebyrfri. Øvrige kort pålægges et mindre gebyr.

Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er FP af anden grund forhindret i at trække beløbet, der forfalder til betaling, fremsendes pr. e-mail information herom til lejer. E-mailen indeholder et link, som lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til FP. Indsendelsen foregår via en sikker forbindelse.

Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. § 7 til det i booking-forløbet opgivne betalingskort. Kreditkort gebyr refunderes ikke.

Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt og FP forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.


§ 5. Depositum
FP er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo forbeholder FP sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt angivet betalingskort.


§ 6. Reklamationer

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til FP senest 48 timer efter indflytning. I forbindelse med rengøring, skal FP underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.


§ 7. Afbestilling
§ 7.1 Annullering af lejeaftale
Ved annullering af lejeaftale inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. DKK 500. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%.

Ved ændring af lejemålet inden 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan dog ske til og med tre dage før ankomst.

Ved annullering tilbagebetales evt. gebyrer og forsikringspræmie ikke.


§ 7.2 Afbestillingforsikring ved sygdom / Feriehusudlejersforsikring
Vi anbefaler, at der tilkøbes en Feriehuslejerforsikring eller som minimum en afbestillingsforsikring uden selvrisiko. FP formidler salg af disse forsikringer, som tegnes hos: Gouda Rejseforsikring A/S. Evt. spørgsmål til forsikringen kan rettes til FP. Tilkøb af forsikring skal ske før betaling af 1. rate.

Forsikringsbetingelserne forefindes på FP’s hjemmeside www.feriepartner.dk og fremsendes gerne på opfordring. Præmien fremgår ligeledes på hjemmesiden samt i FP’s katalog.

Ved annullering tilbagebetales evt. gebyrer og forsikringspræmie ikke.

§8. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra FP’s side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.


§ 9. Feriehusudlejernes Brancheforening
FP er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger naturligvis de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har denne mulighed for at indbringe tvisten for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.fbnet.dk.


§ 10. Kommunikation og markedsføring
Lejers kontaktoplysninger er fortrolige og videregives ikke til andre. FP må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via e-mail og sms.

Du har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage disse fra FP. Det kan ske via mail til info@feriepartner.dk.


§ 11. Trykfejl
FP tager forbehold for evt. billed– og trykfejl.


§ 12. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Frederiksberg.


§ 13.
Særligt gældende for FP MOB Ikke-ryger regler Hvis rygeforbuddet ikke overholdes i et ikkerygerhus, opkræves et gebyr på kr. 1500,-. Herudover forbeholder FP MOB sig ret til at opkræve erstatning for tabt leje, såfremt de efterfølgende lejere må flyttes pga. rygning i feriehuset. Ungdomsgrupper Feriepartner MOB forbeholder sig ret til at afvise ungdomsgrupper eller opkræve ekstra depositum